PROJECTE

El projecte REFRAME

REFRAME té com a objectiu crear el «Laboratori Europeu Regional de WBL (aprenentatge basat en el treball)», mitjançant la plataforma ww.reframe-wbl.eu i la col·laboració de les principals parts interessades de quatre regions (Itàlia, França, els Països Baixos i Catalunya).

Prenent com a referència els sistemes productius, que són l'eix vertebrador de les economies regionals implicades en la proposta, així com l'oferta de formació relacionada, el laboratori afavoreix i impulsa la col·laboració d'empreses relacionades amb la formació professional (FP) en el procés global d'estructurar el codisseny de trajectòries WBL —planificació, implementació, supervisió i avaluació— segons les competències necessàries i d'acord amb els instruments de transparència europeus (EQF, EQAVET, ECVET).

D'acord amb l'activitat «Construir estructures de cooperació eficaces entre el personal docent d'FP i els formadors de les empreses en el marc d'un aprenentatge basat en el treball», REFRAME té com a objectiu introduir un canvi estructural a escala regional per desenvolupar sistemes WBL d'alta qualitat, amb el compromís a llarg termini per part de les empreses, dels proveïdors d'FP i dels responsables polítics mitjançant el Laboratori Europeu basat en la plataforma REFRAME.

En última instància, la xarxa REFRAME exercirà les funcions d'un Centre d'Excel·lència, per la qual cosa promourà l'aprenentatge basat en el treball i facilitarà informació, formació, suport, suggeriments de trajectòries formatives, orientació metodològica, serveis per a la creació de xarxes i l'elaboració d'anàlisis comparatives, així com eines per a l'assegurament de la qualitat, a empreses, centres educatius i proveïdors d'FP que comencin a desenvolupar les seves competències de WBL, o que les millorin i/o ampliïn, en tots els sectors econòmics.

El principal grup destinatari  del projecte està format per empreses, centres educatius i proveïdors d'FP (principalment personal docent, de formadors d'empresa, tutors i mentors) dels sectors mecatrònic i electrònic i d'automatització. El segon grup destinatari està integrat per responsables polítics dels àmbits de l'educació i la formació i dels camps WBL relacionats. El tercer grup destinatari està representat per la gent jove (i les seves famílies). Pel que fa a la governança, REFRAME proporcionarà la base per a un impacte real i sostenible gràcies al Laboratori Europeu Regional de WBL, constituït per un ampli ventall de parts interessades i basat en una col·laboració eficaç i un compromís sòlid, juntament amb una definició clara de les seves funcions i responsabilitats.

EINES

per al desenvolupament del personal docent

enter

ORIENTACIÓ

per a l'alumnat i les famílies

enter

CODISSENY

per a trajectòries d'aprenentatge basades en el treball

enter

©2018 Reframe - Designed by Kaiti expansion